مراجعه به پزشک بدون داشتن بیمه های درمانی

یک نامه برای پزشک عمومی .حتمن این برگه را کپی کنید و در قرار ملاقات با دکتر با خودتان ببرید

http://www.doktersvandewereld.org/need-help
3424 408 (020) :خط تلفن Dokters van de Wereld
32 81 411 010 کلیسای پولوس در رتردام
:اطلاعات به زبان هلندی مربوط به پرداخت حق معاینه دکتر
http://www.doktersvandewereld.org/zorginfo