Wat doet Pauluskerk Vluchtelingenwerk?

Pauluskerk Vluchtelingenwerk (stichting OMZO) helpt mensen zonder verblijfspapieren. Zij hebben recht op een bejegening die wij zelf onder dergelijke omstandigheden ook zouden willen ontvangen.

Voor wie?
Pauluskerk Vluchtelingenwerk ondersteunt alle mensen die:

  • Op de een of andere manier aanspraak kunnen maken op rechtmatig verblijf in Nederland.
  • Geen aanspraak kunnen maken op rechtmatig verblijf, uitgeprocedeerd zijn en aantoonbaar niet terug kunnen naar het land van herkomst.
  • Geen aanspraak kunnen maken op rechtmatig verblijf, maar kunnen worden bewogen tot vrijwillige terugkeer (waarna overdracht plaatsvindt aan IOM).
  • Een verblijfsstatus hebben gekregen in de overgangsfase naar rechtmatig verblijf (waarna zij worden overgedragen aan gemeentelijke instanties en/of Vluchtelingenwerk Nederland).

Wat?
Pauluskerk Vluchtelingenwerk ondersteunt deze vluchtelingen met begeleiding, juridisch advies, tijdelijk onderdak en medische hulp. We organiseren activiteiten voor een zinvolle dagbesteding en helpen deze mensen weerbaarder te worden. We behartigen de belangen van vluchtelingen zonder geldige verblijfspapieren richting lokale en landelijke overheid en vertellen hun verhalen aan de stad.

De OMZO/Pauluskerk verzorgde in 2018 ongeveer een kwart van de in totaal 110 opvangplaatsen in Rotterdam (de bed-, bad-, broodregeling) en neemt deel aan de LVV-pilot in Rotterdam. Ook werken we samen met de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), bij vrijwillige terugkeer naar het land van herkomst.

Kijk voor meer informatie ook onder Dossier Vluchtelingen

Vluchtelingenspreekuur

Onze vluchtelingenwerkers helpen mensen zonder geldige papieren met juridische steun, met praktische hulp en met intensieve begeleiding naar een duurzame oplossing voor hun situatie. Het perspectief van de vluchteling is daarbij leidend.

Een vluchtelingenwerker kijkt of iemand in aanmerking komt voor hulp bij levensonderhoud, tijdelijke huisvesting, juridische bijstand, of bijvoorbeeld scholing/onderwijs en hulp bij levensonderhoud. Sommige mensen zijn met een of enkele gesprekken geholpen, anderen hebben meer tijd en zorg nodig en krijgen een intensieve en doelgerichte vorm van begeleiding, op basis van een persoonlijk plan volgens een vaste methodologie: de zogenaamde 8 fasen-methode. Inzet is: een verblijfsstatus en waardig bestaan hier, of een succesvolle terugkeer naar land van herkomst. De Pauluskerk ondersteunt bij alle facetten die nodig zijn, ook met opleiding en werk.

Medisch spreekuur

Het medisch spreekuur verricht ruim 2.100 consulten per jaar, voor bijna 1000 mensen, waarvan het overgrote deel voor vluchtelingen, de meesten uit Afrika en Azië. Het gaat vaak ook om kwetsbare groepen als alleenstaande moeders met jonge kinderen en om ouderen, mannen en in mindere mate vrouwen.