Ze verdampen niet!

Rotterdam kent al jaren een bed-, bad-, en broodregeling, onder meer het resultaat van de BBB-acties die de Pauluskerk in de jaren 2012/2013 voerde. Rode draad daarbij toen (en nu): het is voor niemand goed om op straat te zijn. Kern van de BBB-regeling vormt het zogenaamde BRIO. In dat overleg, onder leiding van de gemeente Rotterdam, zitten alle partijen aan tafel die betrokken zijn bij mensen zonder geldige verblijfspapieren.: gemeente, rijk en lokale hulporganisaties.

De regeling heeft een aantal jaren redelijk tot goed gewerkt. Voor een aantal mensen kwam duidelijkheid omtrent status. Sommigen kregen verblijf in Nederland, anderen keerden terug naar land van herkomst. Geleidelijk aan bleek dat in de situatie van nogal wat mensen weinig schot zat. Vooral de groep die hier al jarenlang is en geen kant op kan. Er komt geen verblijf, maar terugkeer is niet mogelijk. In 2018 was dat aanleiding voor een vernieuwde BBB-regeling, die in maart 2019 definitief werd.

Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV)
Eind november 2018 bereikten Rijk en VNG een akkoord over een rijksregeling voor de inrichting van zogenaamde LVV’s: Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen. Een LVV is een structuur waarbinnen op lokaal niveau vanuit lokale expertise en praktijk door de lokale overheid en lokale hulporganisaties naar oplossingen wordt gezicht voor de meest kwetsbare groep onder de mensen zonder verblijfspapieren. Het gaat om oplossingen die ‘duurzaam’ zijn en werkelijk uitzicht bieden op perspectief voor de betrokkenen.

Vanaf begin 2019 komen er vijf pilots in het land, waarin ruimte wordt geboden en genomen voor experiment. Een van de vijf pilots is Rotterdam. De invulling van de pilot is de vernieuwde BBB-regeling. Pauluskerk Vluchtelingenwerk heeft besloten om, ondanks gerechtvaardigde aarzeling, constructief aan de pilot mee te werken. Pauluskerk Vluchtelingen benadrukt daarbij steeds dat de nieuwe regeling niet mag verworden tot een veredelde vertrekregeling. Het uitgangspunt is en blijft het belang van mensen zonder verblijfspapieren zelf.