Stichting Ondersteuning Mensen Zonder Verblijfstitel Pauluskerk(OMZO)

RSIN
804362580

bezoekadres
Mauritsweg 20, 3012 JR Rotterdam
info@pauluskerkrotterdam.nl
www.pauluskerkrotterdam.nl

Doelstelling:
het werk ten behoeve van mensen zonder verblijfstitel die een beroep doen op de Pauluskerk te Rotterdam te ondersteunen bij het zoeken van oplossingen voor deze mensen, alsmede het verwerven en beschikbaar stellen van geldmiddelen voor dit werk, alsmede al hetgeen hiermede, alles in de ruimste zin des woords verband houdt.

Lees hier het beleidsplan OMZO 2019-2021

Bestuurssamenstelling
Ineke Palm (voorzitter)
Elisabeth de Jong-van der Kuip (secretaris)
Hanny de Kruijf (penningmeester)

Beloningsbeleid
De medewerkers die in dienst zijn bij de OMZO worden betaald conform de CAO Welzijn.
Bestuursleden van de OMZO ontvangen geen beloning of vergoeding.

Jaarverslag
Omzo-jaarverslag-2018

Financiële verantwoording Staat van van baten en lasten

Realisatie 2018Begroting 2018
Baten
Kerk in actie€ 2.500,00 € 5.000,00
Bijdrage kerken€ 19.019,00 € 27.000,00
BBB bijdrage€ 67.735,00€ 75.000,00
Particuliere donateurs€ 42.672,00 € 50.000,00
Fondsen€ 193.050,00 € 189.950,00
Giften overige€ 15.145,00€ 1.500,00
Overige baten € 250,00
Totaal€ 340.121,00€ 348.700,00
Lasten
Levensonderhoud€ 94.891,00€ 80.000,00
Huisvesting vluchtelingen€ 29.265,00 € 50.000,00
Juridische ondersteuning€ 2.379,00 € 2.500,00
Medische hulp€ 20.586,00 € 33.000,00
Tandheelkundige hulp€ 25.489,00 € 18.000,00
Kosten vrijwilligers € 3.000,00
Activiteiten voor vluchtelingen219,00 € 5.500,00
Zinvolle dagbesteding€ 10.000,00
Onvoorwaardelijke zorgplicht€ 20.000,00
Salariskosten€ 44.460,00€ 53.500,00
Organisatiekosten€ 11.542,00€ 15.500,00
Publiciteit€ 428,00 € 2.500,00
Overige kosten€ 240,00 € 200,00
BBB leefgeld€ 67.735,00€ 75.000,00
Totaal€ 297.234,00€ 348.700,00
Resultaat€ 42.887,00