Vacature: predikant-directeur Pauluskerk Rotterdam

“Overwin het kwade door het goede”

Vacature: predikant-directeur Pauluskerk Rotterdam
In verband met het emeritaat van ds. Dick Couvée zoeken we namens vele betrokkenen bij het werk van de Pauluskerk in Rotterdam een bevlogen en bezielende predikant-directeur (voltijds), die leiding geeft aan alle activiteiten van het Diaconaal Centrum Pauluskerk (Pauluskerk) in Rotterdam, voor mensen in de knel en in de marge van de (Rotterdamse) samenleving. Datum van in diensttreding is 1 november 2020.

De organisatie
De Pauluskerk komt op voor alle mensen in Rotterdam en omgeving, die het zonder hulp economisch, sociaal en spiritueel niet redden. De diaconale opdracht van de Pauluskerk is de in de Bijbel verankerde oproep tot zorg voor de gemarginaliseerde medemens. Het gaat daarbij om individuele hulpverlening, bezinning, geloofsverkondiging en actie. De Pauluskerk wil daarom daar helpen “waar geen helper is”.

Bezoekers van de Pauluskerk komen vooral uit drie groepen: mensen die in armoede leven, mensen zonder geldige verblijfspapieren en arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa. Het gaat om dagelijkse gastvrijheid, individuele hulpverlening, bezinning, versterking van geloof en levenskracht, maatschappelijke actie en een reeks van sociale activiteiten voor kwetsbare mensen in de marge van de samenleving.

De Pauluskerk is 24 uur per dag geopend. Overdag voor dagopvang zeven dagen per week van negen tot negen, ’s nachts voor nachtopvang en tijdelijke huisvesting. In de winterse periode ontvangt de Pauluskerk tussen de 1.500 en 1.750 mensen per week. Het werk wordt mogelijk gemaakt door zo`n 300 vrijwilligers en een beperkt aantal beroepskrachten. Het werk van de Pauluskerk wordt gefinancierd door bijdragen, giften en legaten van onder meer de Diaconie van de Hervormde Gemeente Rotterdam Centrum, een aantal vermogensfondsen en vele particulieren en donateurs.

Naast een interne leidende rol, manifesteert de beoogd predikant-directeur zich uitdrukkelijk ook extern. Dit gebeurt op basis van het gezag dat de Pauluskerk ontleent aan haar dagelijkse inzet als helpende organisatie en de ervaring en reputatie die ze in de loop van de tijd heeft opgebouwd.

Rotterdam is de stad met de meeste armen in Nederland en veel mensen leven in de marge van de samenleving: dak- en thuislozen, verslaafden, psychiatrische patiënten, vluchtelingen, mensen zonder verblijfsvergunning, mensen zonder betaald werk, alleenstaande moeders en eenzame ouderen. Velen van hen verkeren in een sociaal en economisch isolement. Dit vraagt om een eigenzinnig, onafhankelijk (tegen)geluid en maatschappelijke actie, zoals bijvoorbeeld met het maatschappelijk initiatief “Warm Rotterdam”. De Pauluskerk als diaconaal centrum biedt hulp, laagdrempelig en gastvrij. Een ieder is welkom, zonder voorwaarden wat dan ook. Hulp betekent ook inzet tot verandering van onrechtvaardige regels en wetten die mensen buiten hun schuld in de knel brengen of houden.

De geloofsgemeenschap van de Pauluskerk kent geen leden. Zij is een pluriform geheel, dat wordt gevormd door bezoekers, vrijwilligers en anderen in de stad en daarbuiten. Er is een jarenlange traditie van het zoeken van dialoog en samenwerking met de andere religies in de stad.

 De functie
Het Diaconaal Centrum Pauluskerk (DCP) is de laatste tien jaar uitgegroeid tot een diaconaal centrum met een breed scala aan activiteiten en projecten in de sfeer van hulpverlening, persoonlijke en maatschappelijke activering, versterking van geloof en levenskracht en maatschappelijke actie. De organisatie van het DCP heeft zich de laatste jaren goed ontwikkeld, maar blijft voortdurend aandacht vragen. Gelet op het karakter van het DCP als vrijwilligersorganisatie en kerkgemeenschap zijn stabiliteit en continuïteit voor de organisatie van het grootste belang. De nieuwe predikant-directeur wordt alle ruimte geboden het DCP verder te ontwikkelen, in goed overleg en gezamenlijk met alle betrokkenen.

Essentiële ijkpunten daarbij zijn: een grote aandacht en liefde voor mensen in de marge van de samenleving van Rotterdam en daarbuiten, de ontwikkelingen in een grote stad als Rotterdam en het karakter van de Pauluskerk als vrijwilligersorganisatie, waarbij ook zakelijke aspecten relevant zijn. Hierbij geldt dat een sterke interne organisatie een sterke externe positie mogelijk maakt.

De functie van predikant-directeur kent een vijftal hoofdtaken:

– het diaconale predikantschap (voorgaan in kerkdiensten, pastorale taken);
– het geven van algehele leiding aan de organisatie, samen met kernteam en staf;
– het ontwikkelen van de strategie, in samenspraak met anderen;
– de externe communicatie (modern, doelgericht, functioneel en onafhankelijk);
– het werven van financiële middelen en andere zakelijke aangelegenheden.

De vereisten
Wij zoeken een ervaren predikant, die verbindend, inspirerend en communicatief is, met een grote belangstelling voor maatschappij en kerk. Zij/hij kan leiding geven aan de geloofsgemeenschap en aan een grote organisatie van vrijwilligers (300) en een aantal beroepskrachten (20). Hij/zij heeft ervaring in het omgaan met mensen in de marge van de samenleving en heeft een goed gevoel voor bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen. Zij/hij kan een onafhankelijk en eigenzinnig (tegen-)geluid laten horen. Hij/zij houdt van Rotterdam en omgeving en de mensen die daar wonen en leven. Bewogenheid met mensen in de knel en bevlogenheid om daar verandering in te brengen zijn onmisbaar voor deze functie. 

De positie
De predikant-directeur treedt in dienst bij het College van Diakenen van de Hervormde Gemeente van Rotterdam als predikant met bijzondere opdracht. In zijn werk wordt de predikant-directeur bijgestaan door de Commissie van Bijstand, een managementteam, een stafoverleg en de besturen van de Stichtingen Diaconaal Centrum Pauluskerk en OMZO (stichting ondersteuning mensen zonder verblijfstitel Pauluskerk). Aanstelling geschiedt overeenkomstig de Arbeidsvoorwaardenregeling voor kerkelijk medewerkers van de PKN. Van haar/hem wordt verwacht dat zij/hij zich vestigt in Rotterdam of omgeving.

Het beleidsdocument “Strategie voor de Pauluskerk” (2015 – 2020) is hier te vinden op de website.

Nadere informatie over de vacature is te verkrijgen bij de heer Jan van den Bos, voorzitter van het bestuur van de Stichting Diaconaal Centrum Pauluskerk, tel.: 06-53775195.

U kunt uw sollicitatiebrief met c.v. voor 20 december 2019 sturen aan de heer Jan Moerman, voorzitter van het College van Diakenen van de Hervormde Gemeente van Rotterdam, Hang 7, 3011 GG Rotterdam (e-mailadres: diaconierotterdam@samen010.nl).